สมมนาโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ

Our Activity