สัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Our Activity